.
Nguyên tắc số 1: 'Tên phải dễ đọc'

Nguyên tắc số 1: 'Tên phải dễ đọc'

Nguyên tắc đầu tiên của việc đặt tên là cái tên phải dễ đọc. Khách hàng của bạn đang đối diện với quá nhiều chọn lựa và không nhất thiết...