.
Thiết kế website In Nhanh Name Card - www.Innhanhnamecard.com

Thiết kế website In Nhanh Name Card - www.Innhanhnamecard.com

Name card một thứ quan trọng của các ông chủ doanh nghiệp. Một chiếc name card đẹp sẽ thay thế cho những lời nói mà người trao muốn gửi tới người nhận. Thông qua chiếc name c...
Thiết kế trang web In Name Card - www.Innamecard.com.vn

Thiết kế trang web In Name Card - www.Innamecard.com.vn

Thời gian đã bị xói mòn nhiều văn hoá kinh doanh liên quan đến name card, tuy nhiên các quy tắc vẫn tồn tại. name card không nên trao bởi bàn tay trái, kh&o...