.
Thiết kế trang web In Name Card - www.Innamecard.com.vn

Thiết kế trang web In Name Card - www.Innamecard.com.vn

Thời gian đã bị xói mòn nhiều văn hoá kinh doanh liên quan đến name card, tuy nhiên các quy tắc vẫn tồn tại. name card không nên trao bởi bàn tay trái, kh&o...